25/02/2021 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου ‘‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ‘‘

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

αρ. πρωτ. 2165/25-02-2021

 

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: GR431/806), 

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

‘‘ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ‘‘,

και με συνολικό προϋπολογισμό 1.346.902,69€ (πλέον Φ.Π.Α.). 

 

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ταχυδρομική διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Κωδικός NUTS: EL431/806, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, τηλέφωνο: 28913-40406 φαξ: 28913 40417 αρμόδια υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, πληροφορίες: Ζαχαρένια Δαγκωνάκη, email: dagonaki@minoapediadas.gr.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, (αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 147707) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την αρμόδια Υπηρεσία, όπως προαναφέρεται.

3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:   45231300-8, ‘‘Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευση”.

4. Τίτλος έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύωση ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Μινώα Πεδιαδας».

5. Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά στην αντικατάσταση των αγωγών στα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης, σε τέσσερις (4) οικισμούς του Δήμου (Αμουργέλλες, Γαρίπα, Πατσίδερος, Αποστόλοι), δεδομένου ότι οι αγωγοί είναι πεπαλαιωμένοι. Προτείνεται να γίνει αντικατάσταση αυτών, με νέους από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς. Οι αγωγοί αυτοί είναι ανθεκτικότεροι, παρουσιάζουν πολύ μικρότερες τριβές και απώλειες και επιπλέον είναι πολύ καλύτεροι από την άποψη της υγιεινής και της ποιότητας του πόσιμου νερού. 

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία: 1.346.902,69ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ και ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ οφείλονται ως ελάχιστες προϋποθέσεις τα παρακάτω, (υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 παρ.1 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019) όπως ισχύουν):

για ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ

δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας ή

ένα (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας  και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή

έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας  και άνω.

για ΟΔΟΠΟΙΪΑ

δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας ή

ένα (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας  και δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας ή

έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας  και άνω.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 26.938,00ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, με προϋπολογισμό κάτω των ορίων. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

13. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός έργου 109706). Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής

14. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η 19/03/2021, ημέρα Παρασκευή. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.

15. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στο  ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ.

16. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.: 67038/22-11-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΘΔ465ΧΘ7-ΣΦΦ) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ