15/02/2021 Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου 'ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 28,5 KW ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ'

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016

αρ. πρωτ. 1765/15-02-2021

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: EL431), 

προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 28,5 KW

ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»

με συνολικό προϋπολογισμό 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.24%). 

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, Δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, Tηλ. κέντρο: 28913 40405 Φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr . Πληροφορίες: Στ.Τρουλλινός, E-mail: troullinos@minoapediadas.gr, Τηλέφωνο :. 28913 40404 .

3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45251100-2  με τίτλο: «Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής».

4. Τίτλος έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 28,5 KW ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».

5. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ενέργειας ισχύος 28,5KW στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, με χρήση Φωτοβολταικών πλαισίων, που θα γίνει με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering), με βάση τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία και τις προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ. Επίσης προβλέπονται εργασίες μόνωσης του δώματος που θα τοποθετηθούν τα Φ/Β πάνελ. Ειδικότερα, όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, το Αναλυτικό Τιμολόγιο και τα λοιπά αναφερόμενα στα τεύχη της οικίας  μελέτης.

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία:  60.000,00 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και στην Α1 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ , οφείλονται ως ελάχιστες προϋποθέσεις τα παρακάτω, (υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 παρ.1 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019)):  Στελέχωση ανά κατηγορία κατ΄ ελάχιστον:

Για τα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ : έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας και άνω.

Για τα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  : έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας και άνω.

10. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.200,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 του Ν.4412/2016). Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα .

12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016 .

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

13. Φάκελοι προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται παρακάτω, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Γραφεία Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μινώα Πεδιάδας, Δημοτικό Κατάστημα Θραψανού(πρώην Δημαρχείο) , Θραψανό, Ν. Ηρακλείου Κρήτης , ΤΚ 70006.). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται παρακάτω.

14. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: ορίζεται η 02η/03/2021, ημέρα Τρίτη   και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ., μετά την οποία θα ακολουθήσει η αποσφράγιση .

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

15. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: ΣΑΕΠ 002 με 2014ΕΠ00200007, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 177231/28-08-2017 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ : ΩΑ457ΛΚ-ΥΙΡ) όσον αφορά το 2Ο Υποέργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 28,5 KW ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»  και προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου, υπό τον Κ.Α. 64-7325.001 .

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ