02/12/2020 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου 'Κατασκευή ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας"'

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016

αρ. πρωτ. 18178/02-12-2020

 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Νομού Ηρακλείου (κωδικός ΝUTS: EL431), 

προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

‘‘ Κατασκευή ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες

του Δήμου Μινώα Πεδιάδας ‘‘,

με συνολικό προϋπολογισμό 69.000,00€ (με Φ.Π.Α.). 

 

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:  Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θραψανό, TK 70006, Κωδικός NUTS: EL431, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: minoa@minoapediadas.gr, Δ/νση στο διαδίκτυο: www.minoapediadas.gr, Αρμόδια Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, Tηλ. κέντρο: 28913 40405 Φαξ: 28913 40417.

2. Επικοινωνία: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο της σύμβασης, τα παραρτήματά τους και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.minoapediadas.gr . Πληροφορίες: Μαρία Χουλάκη, E-mail: houlakim@minoapediadas.gr, Τηλέφωνο : 28913 40414 .

3. Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV: 45214200-2 με τίτλο: “Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια”.

4. Τίτλος έργου: «Κατασκευή ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

5. Σύντομη Περιγραφή: Το έργο αφορά την κατασκευή - ανακατασκευή ραμπών για την διευκόλυνση της  πρόσβασης  ΑμεΑ που οδηγούν στις εισόδους των σχολικών κτιρίων καθώς και την πλήρη ανακαίνιση  -  νέα κατασκευή των WC AμεA σε σχολικές μονάδες του δήμου Μινώα Πεδιάδας.

6. Εκτιμώμενη συνολική αξία:  55.645,16 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:  Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί  (σύμφωνα με το άρθρο 21 και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ της αναλυτικής διακήρυξης), φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

9. Κριτήρια επιλογής: Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ., ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ οφείλονται ως ελάχιστες προϋποθέσεις τα παρακάτω, (υπό το πρίσμα των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 παρ.1 του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019)):  έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Α΄ βαθμίδας και άνω.

10. Εγγύηση συμμετοχής: δεν απαιτείται .

11. Διαδικασία Ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός (άρθρο 117 του Ν.4412/2016). Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα .

12. Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, κατά το  άρθρο 125 N.4412/2016. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

13. Φάκελοι προσφορών: Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται παρακάτω, είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικό κατάστημα Θραψανού, Θραψανό, Τ.Κ. 70006). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται παρακάτω.

14. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: ορίζεται η 18/12/2020, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00πμ, μετά την οποία θα ακολουθήσει η αποσφράγιση .  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή τεχνικούς λόγους, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

15. Χρηματοδότηση: α)Το Πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  (ΣΑΕ 055 με Κ.Α. 2017ΣΕ05500010)  με το ποσό των 39.060,00€, το οποίο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του  έτος 2020 υπό τον Κ.Α. 61-7326.006.

Β)Το υπόλοιπο ποσό 29.940€ θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου (ΣΑΤΑ) και θα προβλεφθεί  στον προϋπολογισμό του έτους 2021. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ