Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Μείωσης Διαροών & Εξοικονόμησης Νερού Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Δήμου Μινώα Πεδιάδας

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας για τη μείωση των διαρροών και την εξοικονόμηση νερού ύδρευσης.

 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Θεματικοί Στόχοι: Προστασία Περιβάλλοντος

Ταμείο: Ταμείο Συνοχής

Κωδικό: ΟΠΣ5001433

 

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης    1.494.449 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 1.494.449 €
Πληρωμές 0 €
Ποσοστό απορρόφησης 0.00 %
Έναρξη 20/12/2018
Λήξη 19/02/2020

 

 

  ΞΗ   ΓΦ