Αντικατάσταση Τμημάτων Υφιστάμενων Κεντρικών Δικτύων Υδρευσης

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κρήτη 2014 - 2020

 

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων κεντρικών δικτύων ύδρευσης, στις τοπικές κοινότητες Αποστόλων, Νιπιδιτού & Καστελλιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Στόχος της αντικατάστασης είναι η εξασφάλιση συνεχόμενης, επαρκούς τροφοδοσίας με ποιοτικό πόσιμο νερό σε οικισμούς στις παραπάνω αναφερόμενες τοπικές κοινότητες. Τα συγκεκριμένα τμήματα των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης που προτείνεται να αντικατασταθούν, παρουσιάζουν συνεχείς θραύσεις λόγω της παλαιότητάς τους, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες απώλειες πόσιμου νερού.

 

 

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Θεματικοί Στόχοι: -Προστασία Περιβάλλοντος

Ταμείο:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική Προτεραιότητα: 

Κωδικός ΟΠΣ: 5009238

Ημερομηνία ένταξης: 05/10/2017

Προϋπολογισμός Δ.Δ.: 253.935,48 €
 

Συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ.: 253.935,48 €

 

 

foto