Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Οικονοµικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στη Δηµοτική Ενότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ του Δήµου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (Δηµοτικό Κατάστηµα Καστελλίου) την 25η του µηνός Ιουλίου του έτους 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.µ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνηµµένα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 παράγρ. 5 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).