Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μείωσης απωλειών νερού και εκσυγχρονισμού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων Δήμου Μινώα Πεδιάδας»

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

 

Η Πράξη αφορά 

Δικαιούχος: Δήμος Μινώ Πεδιάδας

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ

 

Θεματικοί Στόχοι: 

Ταμείο: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Κωδικό ΟΠΣ: 0016061248

 

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης  2.199.991,88 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 2.199.991,88€

 


ΦΔ                               ΗΓ   ΦΔ