Άδειες Καταστημάτων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ


Μετά την δημοσίευση της με αριθμ. οικ. 16228/18-05-2017 (ΦΕΚ 1723 Β΄) Κ.Υ.Α. των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού -Περιβάλλοντος και Ενέργειας για «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230 Α΄) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

Από το Δήμο χορηγείται η Βεβαίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν.4442/2016 η οποία ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η Γνωστοποίηση (παράρτημα Β της ΚΥΑ 16228 /ΦΕΚ 1723/Β/18-05-2017).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση για τη χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία (παράρτημα Α της ΚΥΑ 16228 / ΦΕΚ 1723/Β/18-05-2017)
  2. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας υποβάλλεται: ή

Υπεύθυνη Δήλωση του Ιδιοκτήτη του χώρου που θα εγκατασταθεί το κατάστημα

στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας ή

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της

πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου του υπό ίδρυση καταστήματος.

  1. Για τη διερεύνηση της χρήσης γης από την Υπηρεσία μας (άρθρο 2, παρ.4 της ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18-05-2017) υποβάλλονται:

α) Απόσπασμα χάρτη σε κλίμακα 1:5000 (εις διπλούν)

β) Τεχνική έκθεση Μηχανικού (εις διπλούν)

γ) Νομιμότητα κτιρίου (π.χ. άδεια οικοδομής, άδεια δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο

του 1955, δήλωση αυθαιρέτου κ.τ.λ.)

Από 06-06-2017, η γνωστοποίηση λειτουργίας υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας httrs://notifybusiness.gov.gr σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. Φ15/οικ.62588/754/02-06-2017 (ΑΔΑ:ΩΕΔ3465ΧΙ8-ΓΤΧ) Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 16228/ΦΕΚ 1723/Β/18-05-2017 προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης-Παράρτημα Α

Εγκύκλιος έναρξης λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης

ΚΥΑ 16228 ΦΕΚ 1723 Β΄(18-05-2017)

Ν. 4442/2016

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου του καταστήματος

Υπεύθυνση δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος

Παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.