ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού, είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθμιση ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, την προώθηση της απασχόλησης καθώς και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης και Πολιτισμού αποτελείται από τα εξής γραφεία:

 α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων

 β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

 γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης

 δ) Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

 ε) Γραφείο ΚΑΠΗ

στ) Γραφείο Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

  

Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και
Πολιτικών Ισότητας των φύλων