ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

1. Αντιδήμαρχος Οικονομικών,Διοικητικών,Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,Διαφάνειας και ΚΕΠ, κ. Δερμιτζάκης Ζαχαρίας,τηλ. επικοινωνίας  28913-40339,6979790007,με κατά τόπο αρμοδιότητα τη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου και  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:  

 • Ευθύνης των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου και συγκεκριμένα:Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού,Ελέγχου, ∆ημοτικής Περιουσίας,Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης ∆απανών, Προμηθειών,Λογιστηρίου-∆ιπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 • Συνυπογραφής των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των Δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του ∆ήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 114 Α΄/2006, άρθρο 22 Β.∆. 15-06-1959, ΦΕΚ 114 Α΄/1959, ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
 • Λειτουργίας του Γραφείου Προμηθειών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη Διεκπεραίωση και τον προγραμματισμό των απαιτούμενων Διαδικασιών  για οποιαδήποτε μορφή προμήθειας, είτε αναλώσιμων, είτε άλλων υλικών, στην οποία προχωράει ο ∆ήμος. Την υπογραφή των συμβάσεων έχει ο Δήμαρχος.
 • Έκδοσης αδειών και λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • ∆ιαφήμισης και των χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας Διαφήμισης.
 • Την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (Ν. 2946/2001, ΦΕΚ 224 Α΄/2001).
 • Υπογραφής της επιβολής προστίμων.
 • Λειτουργίας του προγράμματος «Διαύγεια».
 • Εποπτείας και ευθύνης ∆ιοικητικών θεμάτων και συγκεκριμένα:

 i. Εποπτείας και ευθύνης των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ημοτολογίου, ∆ημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιεκπεραίωσης. 

ii. Εποπτείας του συνόλου του προσωπικού του ∆ήμου, συνεπικουρούμενος από το Γενικό Γραμματέα και τους αντιδημάρχους στον τομέα τον οποίων υπάγεται το προσωπικό.

 iii. Έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των Δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

 iv. Έκδοσης των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.

v. Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών, που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 • Λειτουργίας των ΚΕΠ.   
 • Ανάπτυξης Δράσεων τουριστικής προβολής. 
 • Αρμοδιότητες της παιδείας,του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 περιπτ. στ΄1,2,3 και 4 του Κ∆Κ  που σχετίζονται με τη Συμβουλευτική Αγωγή και τις ∆ράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας  συντονισμού και λειτουργίας της Επιτροπής Παιδείας των Σχολικών Επιτροπών.        
  • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε. Αρκαλοχωρίου.
  • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου.

 

2. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας,Καθαριότητας,Περιβάλλοντος,Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας,ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, κος Πλεύρης Ευάγγελος,τηλ. επικοινωνίας :6979790008,με κατά τόπο  αρμοδιότητα τη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου και  καθ’ ύλην αρμοδιότητες: 

 • Ευθύνης των ∆ασών.  
 • Παιδικών χαρών .
 • Κοιμητηρίων .
 • Ευθύνης της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήμου, της αποκομιδής και Διαχείρισης των αποβλήτων. 
 • Επίβλεψης μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου .
  • Λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης που είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και τις κινήσεις των οχημάτων του ∆ήμου, τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη Διαχείριση υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.   
  • Αγροτικής οδοποιίας.
  • Συντονισμού και επίβλεψης του έργου της πολιτικής προστασίας.
  • ∆ημοτικής συγκοινωνίας – κυκλοφοριακού και ιδίως : i. Τη ∆ημοτική – αστική συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης, καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης αυτοκινήτων.
   • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων,που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε. Αρκαλοχωρίου.
   • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αρκαλοχωρίου.

3. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο ∆ημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  κ. Βασιλάκης Ιωάννης,τηλ. επικοινωνίας:28913-40410,6979790005,με κατά τόπο  αρμοδιότητα τη Δημοτική Ενότητα Θραψανού  και  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Εποπτείας και ευθύνης των Τεχνικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του ∆ήμου και συγκεκριμένα της ∆ιεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων,Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης Έργων.
 • Αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών τεχνικών έργων. 
 • Δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου συνεπικουρούμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 • Ευθύνης του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας. 
 • Λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης.
 • ∆ιαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης.
 •  Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της ∆. Ε. Θραψανού .
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική  Ενότητα  Θραψανού .     

4. Αντιδήμαρχος Πρωτογενή τομέα,ο ∆ημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας  κ. Βιδάκης Κωνσταντίνος,τηλ. επικοινωνίας :28913-40123,6979790006, με κατά τόπο  αρμοδιότητα τη Δημοτική Ενότητα Καστελλίου  και  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού .
  • ∆ημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασίας και Διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 
  • Άρδευσης – ∆ικτύων .
  • Συντήρησης και Διαχείρισης των συστημάτων άρδευσης και των αντλιοστασίων .
  • Γραφείων αγροτικής ανάπτυξης. 
  • Μέριμνας για Δράσεις που αφορούν σε αδέσποτα ζώα.  
  • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ∆.Ε. Καστελλίου .
  • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική  Ενότητα Καστελλίου.

 

     Η λειτουργία των ∆ημοτικών και λαϊκών αγορών, καθώς και των εμποροπανηγύρεων ανατίθενται στους Προέδρους των Συμβουλίων της ∆ημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου και της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου,οι οποίοι έχουν την ευθύνη εποπτείας της άσκησης υπαίθριων εμπορικών Δραστηριοτήτων και χορήγησης των σχετικών αδειών. 

 

 5. Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα ΥΓΕΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ,ο ∆ημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Χρονάκης Αντώνιος, με αρμοδιότητες εποπτείας σε θέματα:

 • Προστασίας της Δημόσιας υγείας, υγειονομικού ελέγχου των καταστημάτων και επιχειρήσεων, προστασίας του καταναλωτή.
 • Υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, πρόνοιας απόρων και αστέγων, Δράσεις εθελοντισμού και τοπικών Δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, απασχόλησης. 
 • Εποπτείας και ευθύνης γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, παρ. ε του Κ∆Κ .
 • Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. 
 • Κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.

6.   Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος  με κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού,ο ∆ημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Ταμιωλάκης Γεώργιος, για θέματα:

 • Υπογραφής βεβαιώσεων,πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο)  και του Τμήματος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Eνότητας Θραψανού.
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού.    

 

  Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων και εξουσιοδοτούνται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του αντικειμένου που τους ανατίθεται.