ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα ΥΓΕΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ,το ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρονάκη Αντώνιο, με αρμοδιότητες εποπτείας σε θέματα:

  • Προστασίας της Δημόσιας υγείας, υγειονομικού ελέγχου των καταστημάτων και επιχειρήσεων, προστασίας του καταναλωτή.
  • Υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, πρόνοιας απόρων και αστέγων, Δράσεις εθελοντισμού και τοπικών Δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, απασχόλησης. 
  • Εποπτείας και ευθύνης γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, που προβλέπονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006, παρ. ε του Κ∆Κ .
  • Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. 
  • Κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.

2. Ορίζει Εντεταλμένο ∆ημοτικό Σύμβουλο  με κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού,το ∆ημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ταμιωλάκη Γεώργιο, για θέματα:

  • Υπογραφής βεβαιώσεων,πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις αποκεντρωμένες δημοτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο)  και του Τμήματος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Eνότητας Θραψανού.
  • Τέλεσης πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Θραψανού.    

   Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται υπεύθυνοι για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων και εξουσιοδοτούνται παράλληλα για την υπογραφή εγγράφων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του αντικειμένου που τους ανατίθεται.