20-09-2018,Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»,συνολικού προϋπολογισμού: 241.935,48€

 

Την Πέμπτη 20/09/2018,στις 12:00 υπεγράφει μεταξύ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της ΔΕΥΑΠΜ και του αναδόχου, η σύμβαση κατασκευής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ,συνολικού Προϋπολογισμού: 241.935,48 €.

Το έργο συγχρηματοδοτείται µε αρ. πρωτ. 4752/05-10-2017 απόφαση ένταξης, του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, της πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ  Υ∆ΡΕΥΣΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κρήτη 2014- 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο ∆ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Βασιλάκης Ιωάννης , ο κ. Μιχαήλ Σπυριδάκης Πρόεδρος της  Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Μινώα Πεδιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π.) και ο ανάδοχος του έργου κ. Αντώνιος Φασουλάς .

Με την παρούσα σύμβαση προβλέπεται η αντικατάσταση τμημάτων κεντρικών δικτύων ύδρευσης, κυρίως λόγω παλαιότητας των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης αλλά και προβλημάτων που παρουσιάζονται στη συνεχή, επαρκή αλλά και ποιοτική τροφοδοσία στις Τοπικές Κοινότητες Αποστόλων, Νιπιδιτού (Ρουσοχωρίων), Καστελλιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Η υλοποίησή του, αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων που παρουσιάζουν συνεχείς θραύσεις ή που λόγω παλαιότητας και προβλημάτων δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν τους οικισμούς. Σκοπός των παρεμβάσεων που θα γίνουν είναι να αποκατασταθούν οι συνθήκες ομαλής τροφοδοσίας των οικισμών που υδροδοτούνται από τα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.