Επίδομα Κίνησης

 

Δικαιούχοι Επιδόματος Κίνησης :

Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων και σε άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικού οχήματος. (άρθρο 1 ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/27.06.2008 (ΦΕΚ 1313/07.08.2008 τεύχος Β')


Τα δικαιολογητικά, η αίτηση και η Υπεύθυνση Δήλωση για την χορήγηση του Επιδόματος Κίνησης είναι τα παρακάτω :

Δικαιολογητικά 

Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση