Επίδομα σε υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς)

Δικαιούχοι Επιδόματος σε Υποφέροντες από Εγκεφαλική Παράλυση :

α) Οι Έλληνες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Απουσία στο εξωτερικό για οποιοδήποτε λόγο που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες δεν αποτελεί λόγο διακοπής της οικονομικής ενισχύσεως.

β) Οι περιθαλπόμενοι ως εξωτερικοί σε Ιδρύματα ή Νοσοκομεία ανεξάρτητα εάν το Δημόσιο ή ο Ασφαλιστικός Οργανισμός καταβάλλουν τροφεία - νοσήλια.
Δεν δικαιούνται της οικονομικής ενισχύσεως όσοι εισπράττουν είτε οι ίδιοι είτε τα μέλη της οικογενειάς τους, από οποιοδήποτε φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής προνοιακό βοήθημα ή σύνταξη λόγω εγκεφαλικής παραλύσεως ίση ή μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη με την απόφαση αυτή. Εάν παίρνουν μικρότερη τότε τους καταβάλλεται η διαφορά.

γ) Τα άτομα που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

δ) Αυτοί που περιθάλπονται ως εσωτερικοί σε Ιδρύματα (Ν.Π.Δ.Δ.. Ν.Π.Ι.Δ. κλπ.) που λειτουργούν κατόπιν αδείας, εφόσον τη δαπάνη περιθάλψεως τους έχει αναλάβει η οικογένεια τους. Εάν τη δαπάνη καταβάλλει το Κράτος ή ο Ασφαλιστικός Οργανισμός ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κλπ. επιχορηγούμενο από το Κράτος, τότε ουδεμία οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται.

ε) Αυτοί που νοσηλεύονται σε Νοσοκομεία, κλινικές κλπ. για χρονικό διάστημα μικρότερο από δύο μήνες το χρόνο. Σε περίπτωση που η νοσηλεία τους παρατείνεται περισσότερο από δύο μήνες το χρόνο, τότε η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που οι δαπάνες νοσηλείας καλύπτονται από την οικογένεια τους.

στ) Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς έστω και εάν έχουν στερηθεί την Ελληνική Ιθαγένεια.

ζ) Οι Κύπριοι υπήκοοι Ελληνικής καταγωγής, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

η) Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρουμένη με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α') Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

θ) Αυτοί των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανο, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4051/61 και του Β.Δ. 669/61.

ι) Αυτοί που κρίνονται δικαιούχο, του επιδόματος των διατάξεων του Π.Δ 1 153/72 "περί προστασίας πολυμελών οικογενειών δια παροχής οικογενειακών επιδομάτων" (ΦΕΚ 76/72 τΑ') (παρ.1 άρθρο 4 KΥΑ Γ4α/Φ224/οικ.1434/1984 (ΦΕΚ 441/1984 τεύχος Β')

Τα Δικαιολογητικά, η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση για την χορήγηση του Επιδόματος σε Υποφέροντες από Εγκεφαλική Παράλυση :

Δικαιολογητικά

Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση