Επίδομα σε Βαριά Διανοητικά Καθυστερημένους

Δικαιοούχοι Επιδόματος σε Βαριά Διανοητικά Καθυστερημένους :

α) άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30

β) άτομα με σύνδρομο Down με συνοδό βαριά νοητική υστέρηση και ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

γ) άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός), με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω. (άρθρο 1 ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10.04.2013 (ΦΕΚ 965/19.04.2013 τεύχος Β')

δ) Οι Β.Ν.Κ. που περιθάλπονται ως εσωτερικοί ή εξωτερικοί σε ιδρύματα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ιδιωτικές επιχειρήσεις), που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον τη δαπάνη περιθάλψεώς τους την έχει αναλάβει ολοκληρωτικά η οικογένειά τους. Σε περίπτωση που η δαπάνη περιθάλψεώς τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα, το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγείται από το Κράτος, τότε, αν η επιβάρυνση των ανωτέρω φορέων είναι ίση, ή μεγαλύτερηαπότο οικονομικό βοήθημα της αποφάσεως αυτής δεν καταβάλλεται καμιά οικονομική ενίσχυση, αν όμως είναι μικρότερη καταβάλλεται μόνο η διαφορά.

ε) Οι Β.Ν.Κ. που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, κλινικές, σανατόρια κλπ. για χρονικό διάστημα μικρότερο από δύο μήνες το χρόνο. Σε περίπτωση που η νοσηλεία τους παρατείνεται περισσότερο από το ανωτέρω διάστημα, η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που οι δαπάνες νοσηλείας τους καλύπτονται από την οικογένεια πλησίον της οποίας κατοικούν.

στ) Οι Β.Ν.Κ. που παρακολουθούν αμιγείς μονάδες ειδικής αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ) Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς Β.Ν.Κ. έστω και αν έχουν στερηθεί την Ελληνική ιθαγένεια.

η) Οι Κύπριοι υπήκοοι Ελληνικής καταγωγής, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

θ) Οι Β.Ν.Κ. υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α') Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.

ι) Οι Β.Ν.Κ. των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανοι, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 4051/61 και του Β.Δ/τος 669/61, εφόσον συγκεντρώνουν και τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις της αποφάσεως αυτής.

ια) Οι Β.Ν.Κ. που κρίνονται δικαιούχοι του επιδόματος των διατάξεων του Ν.Δ/τος 1153/72 "περί προστασίας πολυμελών οικογενειών δια παροχής οικογενειακών επιδομάτων" (Φ.Ε.Κ. 76/72 τ. Α'), εφόσον συγκεντρώνουν και τους υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις της αποφάσεως αυτής. (άρθρο 4 Κ.Υ.Α. Γ4/Φ.12/Οικ. 1930/28.07.1982 (ΦΕΚ 724/30.09.1982 τεύχος Β')

Η Αίτηση, τα Δικαιολογητικά και η Υπεύθυνη Δήλωση για την χορήγηση του Επιδόματος σε Βαριά Διανοητικά Καθυστερημένους :

Δικαιολογητικά

Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση