ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

Δικαιοούχοι Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας :

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και λόγω σοβαρής σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. (άρθρο 1  ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/1989 (ΦΕΚ 108/1989 τεύχος Β')

Στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης εντάσσονται:

α) Ατομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, ανεξαρτήτως του διατροφικού επιδόματος.

β) Ατομα με διαβήτη τόπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. (ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528/10.04.2013 (ΦΕΚ 1189/15.05.2013 τεύχος Β')

 

Τα δικαιολογητικά καθώς και η Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση για την χορήγηση του Επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας είναι τα εξής :

Δικαιολογητικά 

Αίτηση & Υπεύθυνη Δήλωση